Skip to main content

Dochádzkový systém

Dochádzkový systém slúži na evidenciu a kompletné spracovanie dochádzky zamestnancov s možnosťou prepojenia na iné informačné systémy. Je určený pre všetky typy organizácií; od štátnej správy, bankových inštitúcií, až po priemyselné podniky.

Údaje sú uložené v databáze SQL Servera (MS SQL Server, Oracle 8i, Sybase SQL Anywhere) a umožňuje distribuované spracovanie dát v rámci počítačovej siete.  Používatelia môžu využívať pre spracovanie (a zamestnanci pre prezeranie) dochádzky aj tzv. tenkého klienta – aplikáciu pre intranet eKriváň. Súčasťou riešenia je obojsmerné prepojenie na personálny a mzdový systém.

 

Pre identifikáciu sa používajú dochádzkové čítacie jednotky s displejom a klávesnicou (pre zadávanie prechodov typu služobne, lekár, dovolenka…), ktoré sú schopné identifikovať osobu na základe identifikačného prvku. Identifikácia je realizovaná tak, že sa v riadiacom programovom vybavení osobe priradí identifikačný prostriedok, ktorým môže byť identifikačná karta, alebo biometrický údaj. Programové vybavenie je možné doplniť o monitorovací program, ktorý poskytuje on-line informácie o stave prítomnosti zamestnancov v aktuálnom čase.

Dochádzkový systém umožňuje:​

 • Sledovanie aktuálnej prítomnosti zamestnancov
 • Individuálne nastavenie pracovného kalendára pre každého zamestnanca
 • Výpočet odpracovaných hodín a evidenciu nadčasov
 • Výpočet mesačného sumáru odpracovanej doby
 • Automatické dopočítanie pri oneskorenom príchode (od lekára, služobne), alebo skoršom odchode z práce (prerušenie pracovnej doby), vyhodnocovanie poldenných dovoleniek
 • Zaznamenávanie, výpočet a rozdelenie druhov prerušenia pracovnej doby (základné aj doplnkové prerušenia). Počítanie prerušení (vplyv prerušenia na pracovnú dobu) je možné v systéme ľahko nakonfigurovať
 • Sledovanie dodržiavania prestávok v práci
 • Hromadné zadávanie prítomností (vedúci pracovníci) a neprítomností do dochádzkových listov
 • Automatické generovanie záznamov pri dlhodobej neprítomnosti pracovníkov (nemoc, OČR, dovolenka…)
 • Možnosť označenia určitých zamestnancov, ktorých dochádzkové listy sa nespracovávajú podľa údajov zaznamenaných na čítacích jednotkách
 • Registráciu a rozdelenie druhu odpracovanej doby podľa zmien (viaczmenné prevádzky). Výpočet príplatkov za prácu v popoludňajšej a nočnej zmene, v sobotu, nedeľu a sviatok. Systém generuje náhrady za neodpracované sviatky, ako aj rizikové príplatky. Umožňuje ručné zadávanie príplatkov v eurách, hodinách, alebo percentách
 • Počítanie salda (náhradné voľno a chýbajúce hodiny) k danému dňu a jeho automatický prevod do ďalších mesiacov
 • Vytvorenie výstupných zostáv s možnosťou výstupu na tlačiareň, alebo do xls (dochádzkové listy)
 • Zoznam zamestnancov, evidencia príplatkov a neprítomností…
 • Detailný audit práce každého spracovateľa
NAŠI PARTNERI

Navštívte našu predajňu kde Vám predvedieme dochádzkový systém aj s možnosťou preskúšania.